Stadgar för Tyresö Väntjänstförening

 § 1 Namn och ändamål

Föreningens namn är Tyresö Väntjänstförening. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Föreningens syfte är att förmedla kontakt mellan människor som vill göra en ideell hjälpinsats för andra, och dem som tar emot hjälpinsatsen. Insatserna kan bestå av social kontaktverksamhet, praktisk hjälp och rådgivning.

Hjälparna arbetar frivilligt och utan ersättning. Hjälpen är kostnadsfri för dem som mottager hjälpen.

Verksamheten ska komplettera offentlig omsorg, inte ersätta den.
 

§ 2 Säte och verksamhetsområde

Föreningen har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet i Tyresö kommun i Stockholms län.
 

§ 3 Medlemskap

Medlem intages i föreningen efter att fastställd medlemsavgift erlagts, eller att man under ett år har deltagit aktivt i någon av föreningens olika verksamheter, samt efter att styrelsen förvissat sig om att vederbörande är införstådd med föreningens syfte och ändamål enligt § 1.
 

Till hedersmedlem, kan föreningen på förslag av styrelsen kalla person som på utmärkt sätt gagnat föreningen och främjat dess syften. Till hedersledamot av styrelsen kan årsmötet kalla person som under många år varit styrelsemedlem och som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt arbetat för föreningen. Hedersledamot av styrelsen kan övervara ordinarie styrelsemöten och äger rösträtt. Hedersledamot och hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.
 

§ 4 
Medlem som vill utträda ur föreningen gör anmälan därom till styrelsen och är därmed omedelbart skild från föreningen. Erlagda medlemsavgifter och liknande återbetalas ej.
 

§ 5 
Medlem som inte erlagt stadgeenlig medlemsavgift och som inte heller har varit aktiv i någon av föreningens olika verksamheter under året eller som i övrigt brutit mot dessa stadgar eller som handlat mot hederns lagar, kan av styrelsen uteslutas av föreningen.
 

§ 6 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som inom ramen för dessa stadgar skall verka för föreningens syfte och framåtskridande. Det åligger styrelsen att tillse att för föreningen bindande regler iakttas, verkställa av årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta föreningens medel samt förbereda årsmötet.
 

§ 7

Styrelsen består av ordförande och minst fem övriga ledamöter samt två ersättare.
 

§ 8

Styrelsen utses av årsmötet bland föreningens röstberättigade medlemmar.
 

§ 9

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och eventuella andra befattningar.
 

§ 10

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den eller de som styrelsen särskilt utser.
 

§ 11

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då minst hälften av styrelsen är närvarande. Om ordinarie styrelseledamot inte är närvarande inträder ersättare som ordinarie. Kallelse skall ske såväl till ordinarie ledamöter som ersättare senast tre dagar innan sammanträde.
 

§ 12

Ordförande leder styrelsens arbete. Vid ordförandes förhinder träder vice ordförande in.
 

§ 13

Styrelsen är gemensamt ansvarig för sin förvaltning.
 

§ 14 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari –31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till årsmöte.
 

§ 15 Revision

Styrelsen skall tillhandahålla av årsmötet utsedda revisorer föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsförteckning och andra erforderliga handlingar senast 30 dagar före ordinarie årsmöte.
 

§ 16

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för förflutet räken-skapsår. Revisionsberättelsen skall överlämnas till årsmötet för behandling.
 

§ 17 Årsmöte och extra medlemsmöte

Årsmötet skall hållas under första kvartalet på tidpunkt som styrelsen fastställer.

Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse skall hållas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
 

Till extra årsmöte kallas när styrelsen finner det lämpligt, eller när revisorerna eller

minst trettio procent av föreningens medlemmar fordrar detta.
 

§ 18

Kallelse till såväl årsmöte som extra medlemsmöte skall ske senast 14 dagar innan mötet till samtliga medlemmar. Kallelsen skall innehålla tid, plats och dagordning med angivande av ärenden. Kallelsen sänds till medlemmarna per post eller meddelas på annat lämpligt sätt.
 

§ 19

Röstberättigad vid årsmöte eller extra medlemsmöte är medlem som uppfyller kraven för medlemskap enl § 3
 

§ 20

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

Mötets behöriga utlysning Godkännande av dagordning Val av ordförande samt sekreterare för mötet4. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall
godkänna protokollet samt vara rösträknare. Styrelsens berättelse Revisorernas berättelse7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse för förflutet verksam-
hets- och räkenskapsår Fastställande av medlemsavgift Fastställande av antal styrelsemedlemmarVal av
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år
b) Ordinarie ledamöter väljes för en tid av två år
c) Två ersättare för en tid av ett år
d) Två revisorer för en tid av ett år
e) En revisorsuppleant för en tid av ett år
f) Valberedning (två medlemmar) för en tid av ett år. Förslag väckta av styrelsen eller inlämnade av medlem till
styrelsen minst 30 dagar före årsmötet. Sådana förslags huvudsakliga innehåll skall anges i kallelsen. Övriga frågor
 

§ 21

Beslut avseende medlemsavgift, stadgeändring eller upplösning av föreningen får endast fattas om ärendet upptagits i årsmöteskallelsen.
 

§ 22

Endast årsmötet kan ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. För sådant beslut krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder förslaget.
 

§ 23

Vid föreningens upplösning skall eventuella medel överlämnas till socialförvaltningen i Tyresö kommun

_________________________

Dessa ändrade stadgar, se § 3 har antagits vid Tyresö Väntjänsts årsmöte 2013-03-19